OPĆI UVJETI POSLOVANJAE

UVOD

Pročitajte pažljivo! Ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti) predstavljaju obvezujući ugovor između Vas i Lloyds design-a. Prije početka korištenja naših usluga vrlo je važno da razumijete međusobne odgovornosti i ograničenja usluga koje ste odlučili koristiti. U slučaju postojanja specifičnih prava i obaveza koja nisu navedena u ovim Uvjetima, njih ćemo definirati posebnim ugovorom (ili ponudom) kojeg sklapamo prije početka naše zajedničke poslovne suradnje.

Ove Uvjete prihvaćaju svi Klijenti koji koriste neku od usluga tvrtke Lloyds design d.o.o. Lloyds design zadržava pravo nadopunjavanja, brisanja i izmjena odredbi ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Uvjeti postaju važeći objavljivanjem (izmjena) na internet stranici Lloyds design-a (www.lloyds-design.com). Uvjeti vrijede samostalno kao i u kombinaciji sa posebnim ugovorima koji se potpisuju s Klijentom. U slučaju izostanka sklapanja posebnog ugovora, nakon prihvata ponude Klijent i Lloyds design d.o.o. ulaze u ugovorni odnos te se na njih primjenjuju ovi Opći uvjeti poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti).

1. TUMAČENJE I DEFINICIJE

2. ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4. POSTUPANJE SA POVJERLJIVIM PODACIMA

5. KLIJENT DOSTAVLJA SADRŽAJ

6. PRIJENOS PODATAKA

7. KORISNIČKA PODRŠKA, ODRŽAVANJE USLUGA I HOSTING

8. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

9. TEHNIČKE POTEŠKOĆE KOD IMPLEMENTACIJE

10. KAŠNJENJE KOD DOSTAVLJANJA MATERIJALA

11. DOGOVORENI IZNOS I RASPORED PLAĆANJA

12. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

13. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST DIGITALNOG RJEŠENJA (GARANCIJA)

14. RJEŠAVANJE EVENTUALNIH SPOROVA

15. POTPISIVANJE UGOVORA

16. SALVATORNA KLAUZULA

17. ZAVRŠNE ODREDBE

1. TUMAČENJE I DEFINICIJE

Riječi kojima je početno slovo napisano velikim slovima imaju značenja definirana pod sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imat će isto značenje bez obzira pojavljuju li se u jednini ili u množini.

LLOYDS DESIGN ili MI ili TVRTKA odnosi se na softversku tvrtku Lloyds design d.o.o., Hrvatska, Rudarska 1, 52220 Labin, OIB 42238462344.

KLIJENT ili VI se odnosi na pojedinca, fizičku osobu, ili pravnu osobu koja koristi neku od naših Usluga.

UGOVORNA STRANA je Klijent ili Lloyds design, ovisno o kontekstu.

USLUGE označavaju digitalne proizvode, usluge i konzultacije tvrtke Lloyds design, poput softverskih rješenja po mjeri, mobilnih aplikacija, web aplikacija, web stranica i web trgovina po mjeri, te popratne pravne i marketinške usluge koje se vežu uz realizaciju Vaše ideje. Pored toga, Usluge obuhvaćaju sve druge usluge koje Lloyds design obavlja za Klijenta, a za koje usluge imamo registriran predmet poslovanja pri nadležnom trgovačkom sudu u Pazinu, i koje Lloyds design može pružiti Klijentu sukladno zahtjevu istoga.

DIGITALNO RJEŠENJE ili PROJEKT označava digitalne proizvode i usluge, poput (ali ne isključivo) softverskih rješenja po mjeri Klijenta, mobilnih aplikacija, web aplikacija, web stranica i web trgovina po mjeri Klijenta, kao i izradu vizualnog identiteta po mjeri Klijenta

UGOVOR ili POSLOVNA SURADNJApredstavlja varijacije Ugovora o pružanju usluga koji se najčešće, ne i isključivo, sklapa u obliku Ugovora o dizajniranju i razvoju digitalnog rješenja (dalje u tekstu: Ugovor o razvoju) ili Ugovora o partnerskoj suradnji, te koji predstavlja suglasno očitovanje dvije ili više strana usmjereno na ispunjavanje dogovorenih obaveza.

PONUDA označava dokument kojim Lloyds design potencijalnom Klijentu predstavlja tvrtku, njezine zaposlenike, uspješne projekte, način poslovanja, ali i opis usluga s objašnjenjem i navedenom cijenom za koje usluge je potencijalni Klijent pokazao interes, kao i ostale komercijalne uvjete ovisno od svakog pojedinog slučaja.

OSOBNI PODACI znači bilo koji podatak koji se odnosi na identificiranu ili prepoznatljivu živuću osobu.

POVJERLJIVI PODACI koji se koristi u ovim Uvjetima, uključuje, ali se ne ograničava na: poslovnu tajnu, opremu, planove, crteže, nacrte, rasporede, studije, specifikacije, tehničke podatke, baze podataka, bilo koji oblik programskih sustava (softvera), dokumentaciju, prepisku između Klijenta i nas ili druge poslovne ili tehničke podatke koje jedna Ugovorna strana otkriva drugoj Ugovornoj strani u svezi s korištenjem naših Usluga. Svi drugi podaci koji su navedeni i označeni kao Povjerljivi podaci u vrijeme njihovog otkrivanja će se također smatrati Povjerljivim podacima sukladno ovim Uvjetima.

UGOVORNA STRANA KOJA PRUŽA PODATKE ili PRUŽATELJ PODATAKA označava Ugovornu stranu koja otkriva Povjerljive informacije Primatelju informacija temeljem ovog Ugovora, uključujući sve zaposlenike, izvođače i savjetnike Davatelja informacija.

UGOVORNA STRANA KOJA PRIMA PODATKE ili PRIMATELJ PODATAKA označava Ugovornu stranu koja prima Povjerljive podatke od Pružatelja podataka temeljem međusobnog ugovornog odnosa, uključujući sve zaposlenike, izvođače i savjetnike Primatelja podataka.

2. ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Lloyds design Klijentu dostavlja Ponudu sa svim informacijama o uslugama i označenim cijenama izraženim u hrvatskim kunama ili u drugoj valuti na zahtjev Klijenta. Izražene cijene su bez PDV-a.

Lloyds design Klijentu dostavlja Ponudu sa svim informacijama o uslugama i označenim cijenama izraženim u hrvatskim kunama ili u drugoj valuti na zahtjev Klijenta. Izražene cijene su bez PDV-a.

Ponuda je isključivo informativnog i neobvezujućeg karakaktera sve do trenutka kada Klijent javlja da ponudu prihvaća - od tog trenutka Lloyds design i Klijent ulaze u ugovorni odnos. Od tog trenutka Ponuda postaje obvezujući dokument, te u slučaju izostanka sklapanja posebnog ugovora o pružanju usluga, ponuda predstavlja pravni temelj u kojem su definirana specifična prava i obaveze ugovornih strana. Ponuda se može prihvatiti usmenim putem, pismenim putem, ali i prešutnim načinom, odnosno Ponuda se svakako smatra prihvaćenom ukoliko Ugovorne strane krenu s ispunjavanjem prava i obaveza navedenih u ponudi bez izričitog navođenja pristanka na ponudu, npr. plaćanjem (avansnog) iznosa navedenog u Ponudi.

3. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci navedeni koji se razmjenjuju u svrhu pružanja Usluga i ispunjavanja ugovornih obaveza moraju se obrađivati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ. Te podatke Službenik za zaštitu podataka mora obrađivati isključivo u svrhu izvršenja, upravljanja i praćenja ugovora. To ne utječe na mogući prijenos tih podataka tijelima zaduženima za poslove praćenja ili inspekcije u skladu s pravom Europske unije.

Klijent ima pravo pristupa svojim osobnim podacima i pravo na njihov ispravak. Sve upite u vezi s obradom svojih osobnih podataka Klijent treba uputiti Službeniku za zaštitu podataka. Također, Klijent se u svako doba ima pravo obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Ako je posebnim ugovorom predviđeno da osobne podatke obrađuje Lloyds design, on to može činiti isključivo pod nadzorom Službenika za zaštitu podataka, posebno u pogledu svrhe obrade podataka, kategorija podataka koje se mogu obrađivati, primatelja podataka i načina na koje osoba (Klijent) čiji se podaci obrađuju može ostvariti svoja prava.

Lloyds design mora svojim zaposlenicima omogućiti pristup podacima u mjeri u kojoj je to neophodno potrebno za izvršenje, upravljanje i praćenje ugovora. Uzimajući u obzir rizike povezane s obradom podataka i prirodu osobnih podataka, Lloyds design mora poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti kako bi:

a: spriječio da neovlaštene osobe dobiju pristup računalnim sustavima za obradu osobnih podataka, a posebno kako bi spriječio:

i. neovlašteno čitanje, umnožavanje, mijenjanje ili uklanjanje nosača podataka;

ii. neovlašteni unos podataka te svako neovlašteno obznanjivanje, izmjenu ili brisanje pohranjenih osobnih podataka;

iii. neovlaštenu uporabu sustavâ za obradu podataka s pomoću uređaja za prijenos podataka;

b: osigurao da ovlašteni korisnici sustava za obradu podataka imaju pristup samo onim osobnim podacima na koje se odnosi njihovo pravo pristupa;

c: evidentirao koji su osobni podaci priopćeni, kada i kome;

d: osigurao da se osobni podaci koji se obrađuju u ime trećih osoba mogu obrađivati isključivo na način koji je Klijent propisao;

e: osigurao da se tijekom priopćavanja osobnih podataka i prijenosa nosača podataka ti podaci ne mogu čitati, umnožavati ili brisati bez ovlaštenja;

f: svoju organizacijsku strukturu oblikovao tako da zadovoljava zahtjeve u pogledu zaštite podataka.

Ugovorne strane se obavezuju da će prema primljenim osobnim podacima postupati sa strogom povjerljivošću i tajnošću, da neće otkrivati primljene informacije trećim osobama te da će za svaku upotrebu primljenih podataka van svrhe ispunjenja projekta tražiti prethodno pismeno odobrenje druge Ugovorne strane.

Nijedna Ugovorna strana ne smije koristiti ili otkriti bilo koje osobne podatke drugoj Ugovornoj strani, osim:

- Svojim zaposlenicima u svrhu ispunjavanja predmeta Ugovora,

- Uz izričiti pristanak druge Ugovorne strane,

- Profesionalnim savjetnicima.

4. POSTUPANJE SA POVJERLJIVIM PODACIMA

Za potrebe ovog Ugovora Povjerljivi podaci uključuju, ali se ne ograničava na: poslovnu tajnu, opremu, planove, crteže, nacrte, rasporede, studije, specifikacije, tehničke podatke, baze podataka, bilo koji oblik programskih sustava (softvera), dokumentaciju, prepisku između Klijenta i nas ili druge poslovne ili tehničke podatke koje jedna Ugovorna strana otkriva drugoj Ugovornoj strani tijekom pregovaranja ili u svezi s Poslovnom suradnjom. Svi drugi podaci koji su navedeni i označeni kao Povjerljivi podaci u vrijeme njihovog otkrivanja će se također smatrati Povjerljivim podacima sukladno ovim Uvjetima.

Ukoliko su povjerljivi podaci u pisanom obliku Ugovorna strana koja pruža podatke će podatke ili materijale označiti ili pečatirati pojmom “Povjerljivo” ili nekim sličnim upozorenjem. U slučaju da se povjerljive informacije prenose usmenim putem Ugovorna strana koja pruža podatke odmah će dostaviti pisanu obavijest u kojoj navodi kako sadržaj te usmene komunikacije predstavlja povjerljive podatke.

Ugovorne strane:

a. ne smiju bez prethodne pisane suglasnosti druge stranke upotrijebiti povjerljive podatke u bilo koju drugu svrhu osim za izvršavanje svojih obveza iz Ugovora;

b. moraju osigurati da takve povjerljivi podaci uživaju istu razinu zaštite kao i njihovi povjerljivi podaci te u svakom slučaju s njima postupati s dužnom pažnjom;

c. ne smiju bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane obznaniti povjerljive podatke trećim osobama, bilo izravno ili neizravno.

Odredbe o povjerljivosti ovih Uvjeta obvezujuće su za Ugovorne strane tijekom izvršenja Ugovora i sve dok se podaci smatraju povjerljivima, osim u sljedećim slučajevima:

Pružatelj podataka pristane Primatelja podataka ranije osloboditi obveze čuvanja povjerljivosti;

a. Pružatelj podataka pristane Primatelja podataka ranije osloboditi obveze čuvanja povjerljivosti;

b. Povjerljivi podaci postanu javni na način koji se ne smatra povredom obveze povjerljivosti;

c. mjerodavnim pravom propisano je da se te povjerljive podatke mora obznaniti.

Ugovorne strane od svih fizičkih osoba koje su ovlaštene zastupati ga ili u njegovo ime donositi odluke te od trećih osoba uključenih u izvršenje Ugovora mora zatražiti da se obvežu da će postupati u skladu s ovim člankom. Na zahtjev jedne Ugovorne strane, druga Ugovorna strana mora dostaviti dokument s dokazom o toj obavezi.

Podatak se neće smatrati Povjerljivim podatkom:

1. ako je već dostupan ili postane dostupan javnosti, osim u slučaju kada je to otkrivanje uzrokovano kršenjem odredaba ovih Uvjeta;

2. koji je stečen od osobe koja je ovlaštena za otkrivanje Povjerljivih podataka;

3. koji je bilo kojoj Ugovornoj strani bio poznat prije ulaska u ugovorni odnos na koji se primjenjuju ovi Uvjeti;

4. koji je postao poznat bilo kojoj Ugovornoj strani bez povrede odredaba ovih Uvjeta;

5. ako je jedna Ugovorna strana dala prethodni pisani pristanak drugoj Ugovornoj strani da se isti podatak može razotkriti;

6. koji je bilo koja Ugovorna strana samostalno razvila na temelju dobivenih Povjerljivih podataka.

Osim po prethodnom pisanom pristanku bilo koje Ugovorne strane ili na temelju zakonske ili regulatorne obveze, naloga ili zahtjeva izdanog od strane nadležnog suda ili regulatornog, sudskog, upravnog ili burzovnog tijela, obje Ugovorne strane su suglasne i jamče da neće objaviti, dati, proširiti, dobaviti, ili učiniti pristupačnima Povjerljive podatke bilo kome tko nije ovlaštena osoba Ugovorne strane sukladno ovim Uvjetima.

U slučaju da je bilo koja Ugovorna strana dužna na zahtjev nadležnog sudskog, regulatornog, upravnog ili burzovnog tijela dužna dati ili učiniti pristupačnim određene Povjerljive podatke, ista će bez odgađanja o tome obavijestiti drugu Ugovornu stranu, kako bi ta Ugovorna strana mogla zakonskim putem spriječiti razotkrivanje tih Povjerljivih podataka.

Obje Ugovorne strane izjavljuju da su upoznate da je osobito zabranjeno otkrivanje Povjerljivih podataka tržišnim takmacima druge Ugovorne strane.

Strane se obvezuju Povjerljive podatke razotkriti isključivo osobama ovlaštenim da sudjeluju u Poslovnoj suradnji, a kojim su ti podaci potrebni.

Za potrebe ovog Sporazuma, ovlaštenim osobama smatraju se:

1. radnici Ugovorne strane kojima su Povjerljivi podaci potrebni tijekom Poslovne suradnje pod uvjetom da navedene osobe moraju biti upoznate s odredbama i obvezama ovih Uvjeta;

2. zakonski zastupnici, opunomoćenici i odvjetnici Strane koji su u zakonskoj obvezi čuvanja Povjerljivih podataka;

3. banka ili bilo koja druga financijska institucija koja sudjeluje u financiranju Poslovne suradnje pod uvjetom da su ovlašteni predstavnici banke ili bilo koje druge financijske institucije prethodno potpisali izjavu ili sporazum o povjerljivosti sadržaja identičnog Sporazumu;

4. konzultanti i treće fizičke i/ili pravne osobe koje sudjeluju u Poslovnoj suradnji pod uvjetom da su prethodno potpisale izjavu ili sporazum o povjerljivosti sadržaja identičnog Sporazumu.

Ugovorne strane se obavezuju poduzeti sve potrebne mjere da ispune svoje, ovim Uvjetima, preuzete obaveze.

Primatelj podataka držati će i čuvati povjerljive informacije u strogoj tajnosti jedino i isključivo u korist Pružatelja informacija. Primatelj informacija na razuman će način ograničiti pristup Povjerljivim informacijama zaposlenicima, suugovarateljima i trećim stranama, te će zahtijevati od tih osoba da se obvežu na ograničenja u vezi s objavljivanjem informacija stupnjem zaštite minimalno na razini ovih Uvjeta.

Ugovorne strane su suglasne da bilo koja Ugovorna strana ne smije bez prethodne pisane suglasnosti druge Ugovorne strane mehanički ili elektronski kopirati ili na drugi način umnožavati Povjerljive podatke primljene sukladno ovim Uvjetima. Sve preslike moraju imati iste pripadajuće oznake povjerljivosti koje se nalaze na originalnim Povjerljivim podacima.

Na pismeni zahtjev Pružatelja informacija Primatelj informacija promptno će vratiti Pružatelju informacija sve zapise, bilješke i druge pisane, tiskane ili opipljive materijale koje posjeduje, a koji materijali sadrže povjerljive podatke.

Odredbe ovih Uvjeta o povjerljivosti podataka ostaju na snazi i nakon prekida Ugovornog odnosa te dužnost Primatelja informacije je da čuva povjerljive podatke u tajnosti sve dok se povjerljivi podaci prestanu kvalificirati kao poslovna tajna ili do trenutka kad Pružatelj informacija pismeno obavijesti Primatelja informacija o oslobađanju obveze čuvanja poslovne tajne, ovisno o tome koja se situacija prije obistini.

Ovi Uvjeti i obaveze svake Ugovorne strane su obvezujuće za predstavnike i univerzalne pravne sljednike Ugovornih strana.

U slučaju povrede obveza prihvaćenih ovim Uvjetima, Ugovorne strane su suglasne i prihvaćaju da svaka Ugovorna strana ima pravo na odštetu koja uključuje sve štete i gubitke koje bi mogla pretrpjeti, posredno ili neposredno, zbog takve povrede.

5. KLIJENT DOSTAVLJA SADRŽAJ

Klijent je odgovoran za dostavu sadržaja digitalnog rješenja. U slučaju da Klijent kasni s dostavom sadržaja digitalnog rješenja a Faza razvoja i programiranja je završena, Projekt se naplaćuje i smatra se završenim jer je obaveza na strani Lloyds design-a ispunjena. Naplatom zadnje rate sukladno dogovorenom rasporedu plaćanja ispunjava se Ugovor o razvoju i započinje faza održavanja digitalnog rješenja koja je obavezna na 12 mjeseci nakon završetka projekta (zaključuje se poseban Ugovor o održavanju digitalnog rješenja). Klijent će sadržaj unositi u testnom okruženju u sklopu održavanja digitalnog rješenja. Digitalno rješenje ići će u produkciju kada se implementira sav sadržaj te Klijent odobri da digitalno rješenje može ići u produkcijsko okruženje.

6. PRIJENOS PODATAKA

Ako je Klijent angažirao Lloyds design za izradu novog digitalnog rješenja i ako postoji postojeća baza podataka Klijentovog starog digitalnog proizvoda (web stranica, platforma e-trgovine, softver, mobilna aplikacija itd.), Lloyds design nije obavezan prenositi podatke, materijale i sadržaj.

Prijenos podataka procjenjuje se odvojeno, ovisno o određenim uvjetima (vrsta poslužitelja, količina podataka, vrijeme koje treba uključiti u mapiranje baza podataka, mogućnost sukoba u prijenosu baze podataka). Lloyds design se obavezuje popuniti sve potrebne podatke za testiranje i kontrolu kvalitete. Lloyds design će prenijeti statički sadržaj (tekst i slike) sa starog digitalnog proizvoda ukoliko je to dogovoreno u opsegu projekta unutar Ponude ili Ugovora o pružanju usluga.

Prijenos podataka - transkripcija - stavljanje sadržaja poput blogova, vijesti ili stavljanje usluga, jedinica, proizvoda, bilo kojeg entiteta koji je dinamičan sadržaj koji treba izvući u frontalni program putem API-ja iz CMS-a (backend) naplaćuje se 250,00 HRK + PDV po satu, za koju je dodatnu uslugu potrebno zaključiti Aneks Ugovora ukoliko Ugovor o pružanju usluga postoji ili novi Ugovor koji će se vezivati na Ponudu, ukoliko Ponuda predstavlja pravni temelj za pružanje Usluga.

Programer će ispitati vrstu podataka kako bi procijenio da li je prijenos uopće moguć ili je potreban ručni prijenos podataka.

7. KORISNIČKA PODRŠKA, ODRŽAVANJE USLUGA I HOSTING

Lloyds design d.o.o. je odgovoran za tehničko održavanje digitalnog rješenja u smislu detektiranja i uklanjanja bugova, odnosno tehničkih smetnji za nesmetano funkcioniranje digitalnog rješenja u roku od 12 (dvanaest) mjeseci po završetku projekta za što se sklapa poseban ugovor o održavanju digitalnog rješenja. Korisnička podrška i održavanje digitalnog rješenja sklapa se na period od minimalno 12 mjeseci.

Trošak za korisničku podršku i tehničko održavanje digitalnog rješenja moguće je plaćati u mjesečnim ratama ili kroz jednokratno godišnje održavanje.

Redovno održavanje obuhvaća sve promjene koje nisu uključene u redovno održavanje. Primjerice, promjene kao što su izmjena cjelovitog izgleda podstranica, opće strukture i izgleda digitalnog rješenja, kao i dodavanje novih funkcionalnosti. Nakon što Klijent prijavi problem ili zahtjeva izmjenu, Lloyds design će izvijestiti je li zahtjev u okviru redovitog održavanja ili se radi o dodatnoj usluzi.

Za vrijeme trajanja obaveznog tehničkog održavanja digitalnog rješenja u periodu od 12 (dvanaest) mjeseci od predaje gotovog projekta, Klijent neće sam ili preko treće osobe obavljati bilo kakve intervencije na digitalnom rješenju obuhvaćenim ovim Uvjetima.

8. MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Klijent daje pravo Lloyds design-u da portfolio završenog projekta sa svim pripadajućim materijalima (mockup-ovi, wireframe-ovi, prototipi, feedback Klijenta, screenshot-ovi gotovog digitalnog rješenja i link na digitalno rješenje - bilo na internet domenu ili na online trgovinu gdje se digitalno rješenje može preuzeti) objavi na službenim online profilima tvrtke Lloyds design kao što su Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TDA, Clutch, Dribble, Behance, Design Rush, Pangea, Medium, Sortlist, Good firms, što znači da se dozvoljava tvrtci Lloyds design da se navedenim materijalima digitalno promovira.

Lloyds design se obavezuje u navedenim marketinškim aktivnostima spomenuti Klijenta kao suradnika na projektu.

Lloyds design se obvezuju da prilikom marketinških aktivnosti neće otkrivati povjerljive podatke o Klijentu.

Podatke o adresama elektroničke pošte koji su pribavljeni u svrhu pružanja usluga, Lloyds design će koristiti za izravnu promidžbu i prodaju ali isključivo vlastitih proizvoda ili usluga. Lloyds design smije spremiti Klijentovu mail adresu u svrhu slanja newslettera promotivnog i edukativnog sadržaja. Klijentova mail adresa spremljena je u Labinu, na serveru tvrtke, a bit će također proslijeđena Mailchimp servisu koji koristimo za slanje newslettera. Vašu mail adresu čuvati ćemo do trenutka kada se budete odjavili iz newslettera. U svakom trenutku možete povući privolu. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. U svakom trenutku Klijent se može odjaviti sa primanja našeg newslettera klikom na ikonu Odjava koju će imati u svakom pojedinačnom izdanju newslettera. Povlačenjem privole Klijent neće više dobivati naše newslettere ali će i dalje moći koristiti našu web stranicu i druge naše usluge. Klijent može unaprijed odbiti takvu uporabu podataka.

9. TEHNIČKE POTEŠKOĆE KOD IMPLEMENTACIJE

U slučaju tehničkih poteškoća kod implementacije Lloyds design ima buffer od 4 (četiri) tjedna. Buffer je rezultat PP (Pain Point) stvari i situacija koje mogu utjecati na produženje rokova projekta.

Pain Point stvari i situacije najčešće se manifestiraju zbog:

- produženja Faze 1.: FAZA PRIPREME INFORMACIJSKE STRUKTURE. U Fazi 1. provodimo radionicu za istraživanje opsega projekta na kojoj donosimo odluke o opsegu projekta, odnosno definira se konačan izgled digitalnog rješenja. Klijenti nerijetko mijenjaju opseg projekta i konačan izgled digitalnog rješenja što dovodi do toga da se početni pregovori produže izvan dogovorenog roka čime smo već u startu produžili prvotno dogovoren rok za predaju gotovog digitalnog rješenja.

- kašnjenja u dostavi materijala od strane Klijenta nužnih za započinjanje i dovršetak Faze 2.: FAZA DIZAJNA.

- kašnjenja i/ili odugovlačenja u davanju povratne informacije ili prihvata završenih dijelova digitalnog rješenja od strane Klijenta.

10. KAŠNJENJE KOD DOSTAVLJANJA MATERIJALA

Kašnjenja u dostavi materijala od strane Klijenta nužna za započinjanje i dovršetak Faze 2.: FAZA DIZAJNA i FAZE 3.: FAZA RAZVOJA I PROGRAMIRANJA, kao i kašnjenje i/ili odugovlačenja u davanju povratne informacije ili prihvata od strane Klijenta mogu rezultirati prekoračenjem dogovorenih rokova, za koja prekoračenja nije odgovoran Lloyds design.

Klijent se obavezuje pribaviti i dostaviti sve potrebne pravne dokumente kao što su Pravila o kolačićima, Pravila o zaštiti osobnih podataka i Opće uvjete poslovanja i drugi nužni dokumenti sukladno važećim propisima s posebnim naglaskom na propise o zaštiti osobnih podataka, dok ih je Lloyds design dužan implementirati u dizajn i pisani kod digitalnog rješenja.

Klijent se obavezuje:

- Dostaviti tekstove (na hrvatskom i na drugom stranom jeziku) i sadržaj digitalnog rješenja,

- Izraditi i dostaviti koncept, strukturu generalno, copywriting, produkciju svih vizuala što uključuje intro video i ostale fotografske materijale te fotografije svih proizvoda koji će se nalaziti na konačnom digitalnom rješenju,

- Dostaviti brand manual, odnosno logotipe, boje, tipografiju, grafičke elemente i ostale materijale potrebne da bi Lloyds design započeo s Fazom 2.: FAZA DIZAJNA,

- Dostaviti API dokumentaciju postojećeg ERP-a Klijenta.

Ugovorom razvoju moguće je predvidjeti drugačije obaveze ugovornih strana.

11. DOGOVORENI IZNOS I RASPORED PLAĆANJA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju u kojoj će se valuti iskazati trošak dizajniranja i razvoja digitalnog rješenja. Ukoliko valuta nekim slučajem nije napisana, ukoliko se radi o ugovorima s domaćim Klijentima, smatra se da se radi o valuti hrvatska kuna (HRK). Pregledavanjem mailova i poruka moguće je utvrditi da se radi o drugoj valuti, različitoj od hrvatske kune (HRK).

Ukoliko nije drugačije određeno posebnim ugovorom između Klijenta i Lloyds design-a, plaćanje dogovorenog iznosa vršiti će se u nekoliko rata:

1. RATA - AVANS

- 30% dogovorenog iznosa + PDV - u roku 2 radna dana od prihvata Ponude ili potpisivanja posebnog Ugovora i dostave fakture,

2. RATA

- Nakon dostavljenog dizajna i definirane arhitekture i funkcionalnosti digitalnog rješenja (završetak Faze 2.: FAZA DIZAJNA)

3. RATA

- 40% dogovorenog iznosa + PDV - u roku 5 radnih dana - nakon izlaska - puštanja digitalnog rješenja online (završetak Faze 5.: ZAVRŠNA FAZA).*

* Klijent je odgovoran za dostavu sadržaja digitalnog rješenja. U slučaju da Klijent kasni s dostavom sadržaja digitalnog rješenja a Faza razvoja i programiranja je završena, Projekt se naplaćuje i smatra se završenim jer je obaveza na strani Lloyds design-a ispunjena. Naplatom zadnje rate sukladno dogovorenom rasporedu plaćanja ispunjava se Ugovor o razvoju i započinje faza održavanja digitalnog rješenja koja je obavezna na 12 mjeseci nakon završetka projekta (zaključuje se poseban Ugovor o održavanju digitalnog rješenja i određuje se mjesečni iznos održavanja digitalnog rješenja). Klijent će sadržaj unositi u testnom okruženju u sklopu održavanja digitalnog rješenja. Digitalno rješenje ići će u produkciju kada se implementira sav sadržaj te Klijent odobri da digitalno rješenje može ići u produkcijsko okruženje.

12. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Klijent posjeduje sva prava intelektualnog vlasništva nad digitalnim rješenjem i izvornim kodom dostavljenim u skladu s ovim Uvjetima i Ugovorom. U posebnom Ugovoru moguće je predvidjeti drugačije prava Ugovornih strana.

U okviru ovih Uvjeta, „Prava intelektualnog vlasništva” označavaju:

autorska prava i druga prava povezana s autorskim djelima,

a. autorska prava i druga prava povezana s autorskim djelima,

b. poslovne tajne i druge povjerljive informacije,

c. patenti, otkrivanja patenata i sva prava na izume (bilo da se mogu patentirati ili ne),

d. zaštitni znakovi, trgovačka imena, nazivi internetskih domena i registracije i zahtjeve za njihovu registraciju, zajedno sa svim povezanim goodwill-om s tim,

e. sva druga prava intelektualnog i industrijskog vlasništva svake vrste i prirode u cijelom svijetu i bez obzira na to da li proizlaze iz zakona, ugovora, licence ili na neki drugi način, i

f. sve registracije, prijave, obnove, produženja, nastavci, podjele ili njihova ponovna izdavanja na snazi sada ili ubuduće.

13. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST DIGITALNOG RJEŠENJA (GARANCIJA)

Ugovorne strane suglasne su da je jamstveni rok za digitalno rješenje 90 dana od dana objave, puštanja projekta "online".

Jamstveni rok ne utječe na tehničko održavanje digitalnog rješenja koje je obavezno i koje počinje teći od završetka projekta za što se sklapa ugovor o održavanju digitalnog rješenja.

Ugovorne strane suglasne su da će se sve nepravilnosti* nastale za vrijeme izrade digitalnog rješenja ispraviti na zahtjev Klijenta o trošku Lloyds design-a, najdulje do isteka jamstvenog roka.

* Pod nepravilnosti podrazumijeva se ono što Klijent i Lloyds design nisu uočili prilikom isporuke digitalnog rješenja, a odnosi se na:

a. Pravopisne greške, krivo unesene podatke i druge slične nepravilnosti koje Klijent ne može sam ispraviti putem sustava za upravljanje sadržajem (WordPress ili Laravel backend framework po mjeri),

b. Nepravilnosti koje se pojave u radu s digitalnim rješenjem, a nisu uzrokovane neispravnim korištenjem, greškom operativnog sistema instaliranog na računalo ili hardverskom greškom računala/mobitela/tableta na kojem je digitalno rješenje instalirano ili se nalazi.

Jamstveni rok može se produžiti posebnim ugovorom.

14. RJEŠAVANJE EVENTUALNIH SPOROVA

Konzultant i Klijent će u dobroj vjeri svaki spor ili zahtjev koji proizlazi ili je u vezi s njihovim ugovornim odnosom pokušati riješiti sporazumno putem pregovora, a koji pregovori će se voditi između Direktora svake ugovorne strane.

Ukoliko se spor ili zahtjev ne mogu riješiti sporazumno u roku od 14 (četrnaest) dana od dana nastanka spora, Konzultant i Klijent se slažu da svi sporovi ili zahtjevi koji proizlaze iz njihovog ugovornog odnosa ili u vezi s njim, uključujući i sporove i zahtjeve koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje pri Centru za mirenje Hrvatske gospodarske komore u okviru Pravilnika o mirenju tog Centra.

Nagodba koja se sklopi u postupku mirenja pred Centrom za mirenje Hrvatske gospodarske komore ima svojstvo ovršne isprave.

15. POTPISIVANJE UGOVORA

Lloyds design ima sve potrebne digitalne certifikate nužne za korištenje digitalnog potpisa kao način autentifikacije digitalnih informacija i preuzimanje ugovornih obaveza. Elektroničko digitalno potpisivanje dokumenata je standardan način poslovanja i razmjene potpisane dokumentacije tvrtke Lloyds design.

Na zahtjev Klijenta moguće je ugovore potpisati vlastoručno kemijskom na isprintanom papiru, nakon čega se kopija ugovora šalje na adresu Klijenta.

16. SALVATORNA KLAUZULA

Svaka odredba ovih Uvjeta odvojiva je i neovisna u odnosu na ostale. Ako je neka odredba u bilo kojoj mjeri nezakonita, nevažeća ili neprovediva, ili to postane, treba je odvojiti od ostatka Uvjeta. To ne utječe na zakonitost, valjanost ili provedivost ostalih odredaba Uvjeta koje ostaju u cijelosti na snazi. Nezakonita, nevažeća ili neprovediva odredba mora se zamijeniti zakonitom, važećom i provedivom zamjenskom odredbom koja je što bliža svrsi koju su Ugovorne stranke željele postići nezakonitom, nevažećom ili neprovedivom odredbom. Ta se odredba mora zamijeniti u skladu s člankom 17. Stavak 2. Izmjene. Ugovor i ugovorni odnos između Ugovornih strana mora se tumačiti kao da je zamjensku odredbu sadržavao od stupanja na snagu

17. ZAVRŠNE ODREDBE

17.1. Sukob Uvjeta i Ugovora

U slučaju postojanja nesuglasnosti između dijelova Ponude ili odredbi Ugovora o pružanju usluga i odredbi ovih Uvjeta, dijelovi Ponude ili odredbe Ugovora o pružanju usluga imaju prednost obzirom da predstavljaju suglasnu volju Ugovornih strana, odnosno predstavljaju materijaliziranu volju Ugovornih strana kao konačni rezultat završenih pregovora.

17.2. Izmjene

Sve izmjene i dopune ovih Uvjeta moraju biti sačinjene u pisanom obliku i potpisane od strane obje Ugovorne strane.

Vaš Lloyds design

LLOYDS DESIGN d.o.o.

OIB: 42238462344

MBS: 040338049

SJEDIŠTE: Rudarska 1, 52220 Labin

NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Pazinu

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 HRK uplaćen u cijelosti

ZASTUPNIK: Direktor i jedini osnivač društva Domagoj Ostović

ŽIRO RAČUN: HR7024020061100720333

SWIFT ADRESA: ESBCHR22

BANKA: Erste&Steiermärkische Bank d.d.

LLOYDS DESIGN društvo s ograničenom odgovornošću za računalno programiranje i usluge.